Общи условия

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношения между СПАРКЛАБ ООД и потребителите, действащи чрез законния си представител, респ. родител/настойник, когато потребителят е под 18 години, с данни за контакт съгласно подадените във формуляра за записване, наричани за кратко курсисти.

Настоящите условия важат за всички видове курсове, работилници, обучения и занятия, които СПАРКЛАБ ООД предлага.

Данни за доставчика

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • СПАРКЛАБ ООД
 • Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ж.к. Илинден,  ул. „Зографски манастир“ № 15, вх. Б, ет. 3, ап. 7
 • Регистрация в Търговския регистър: ЕИК: 206530420
 • Имейл за контакт: [email protected]
 • Телефон: +359876452447
 • Управител: Методи Ананиев

Надзорни органи:

 1. Комисия за защита на личните данни
  Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел: 02/9402046; Имейл: [email protected], [email protected], Уебсайт: www.cpdp.bg
 2. Комисия за защита на потребителите
  Адрес: гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6, тел: 02/9802524, гореща линия: 070011122, Уебсайт: www.kzp.bg

Основни понятия

 • Обучение е всяка форма на занятия, включително последователни, под формата на курс, работилници, безплатни уроци, свободна игра и др., провеждани от СПАРКЛАБ ООД, в присъствена или онлайн форма.
 • Курсист е всяко физическо лице, записано за обучение/занятие в СПАРКЛАБ ООД, действащи чрез законния си представител, респ. родител/настойник, когато потребителят е под 18 години.

Записване за обучение

  1. Офертите, описанията и цените на сайта на Спаклаб ООД – https://sparklab.bg – представляват покана за сключване на договор между СПАРКЛАБ ООД и курсистите или техните родители/настойници, когато курсистите нямат навършени 18 години.

  2. Записването за обучение става след като курсистът или негов родител/настойник попълни формуляр за записване, предоставяйки:

   • три имена по лична карта на курсиста и три имена по лична карта на неговия родител/настойник (когато е нужно);
   • имейл адрес за връзка с курсиста и/или родителя/настойника;
   • телефон за контакт с родителя/настойника;
  1. Договорът се счита за сключен от датата на плащане на таксата за обучение (курс, работилница или друго) или при безплатни занятия – от началната дата и час на провеждане на занятието.

  2. Курсистът или неговият родител/настойник декларира чрез поставяне на отметка в съответното поле на сайта или при записване на място – чрез поставяне на подпис под този договор:

   • съгласие с настоящите условия за обучение;
   • съгласие с политиката за поверителност на СПАРКЛАБ ООД;
   • съгласие в обявените графици, такси и условия на обучението, поместени в сайта на СПАРКЛАБ ООД или предоставени под друг подходящ формат преди започване на обучението;
   • дава изрично съгласие да бъде сниман и/или записван и личните му данни да бъдат използвани от СПАРКЛАБ ООД само и единствено за целите на обучението, осигуряване на сигурността на провежданите от СПАРКЛАБ ООД занятия и разрешаване на спорове;
 1. Посещаването на курс, занятие или обучение, провеждано от СПАРКЛАБ ООД, се счита за съгласие с всички гореописани точки. Общите условия са поставени на видно място в уебсайта на СПАРКЛАБ ООД – https://sparklab.bg, както и в залите на обучение, ползвани от СПАРКЛАБ ООД за провеждане на занятие.

Прекратяване на договора

 1. Курсистите имат право да се откажат от участие в обучение, организирано от СПАРКЛАБ ООД в 14-дневен срок от извършване на плащането към СПАРКЛАБ ООД, без значение от причините за отказа, но преди започване на заплатените занятия. В този случай заплатената такса ще бъде възстановена напълно към лицето, извършило плащането в 3-дневен срок.

 2. Ако курсистът желае да прекъсне обучението си след започване на занятията по обучителната програма, ще му бъдат удържани съразмерно такси за проведените занятия до момента на отказ, без значение дали курсистът ги е посещавал, но за не по-малко от 2 (две) занятия. Остатъкът ще бъде върнат до 3 дни от изявяване на желание от страна на курсиста или неговия законен родител/настойник.

 3. За да се възползва от това си право, курсистът трябва да уведоми незабавно СПАРКЛАБ ООД по някой от официални канали за контакт. След получаване на потвърждение, сумата ще бъде възстановена към лицето, извършило заплащането. Когато курсистът е под 18 години, уведомлението следва да бъде дадено от неговия родител/настойник.

 4. СПАРКЛАБ ООД си запазва правото едностранно и незабавно да прекрати договора за обучение в следните случаи:

  • курсистът или родителят/настойникът му с поведението си смущава учебния процес, вкл. с агресивно и неприемливо поведение, преди, по време или след занятията;
  • неплащане или забавяне на плащане след определения краен срок за обучението;
  • при невъзможност за сформиране на обучителна група от минимум 6 курсиста;
  • неспазване на някое от условията в този договор;

  Когато курсистът няма навършени 18 години, неговият родител/настойник следва да бъде уведомен незабавно за настъпилото събитие на предоставените при сключване на договора данни за контакт.

 5. При прекратяване на договора от страна на СПАРКЛАБ ООД, СПАРКЛАБ ООД ще задържи таксите за обучение съразмерно за проведените занятия, но за не по-малко от 2 (две) занятия, а остатъкът ще бъде върнат в 3-дневен срок от прекратяване на договора.

Права и задължения на курсистите

  1. Със сключването на договора за обучение, курсистът или неговият родител/настойник, когато курсистът е под 18 години, се задължава:

   • курсистът да бъде прилежен, да идва редовно на учебните занимания, да съдейства за гладкото протичане на учебния процес;
   • курсистът да работи внимателно с наличното оборудване, техника и обучителни материали и да не ги уврежда умишлено с действие или бездействие. Ако курсистът увреди умишлено техника или обучителни материали, то той или родителя/настойника следва да възстанови тяхната стойност;
   • курсистът следва да не закъснява за началото на занятията, за да не прекъсва учебния процес;
   • вземането на курсисти под 18 години трябва да става от упълномощено лице над 18 години в уречения точен час. При закъснение и невъзможност за установяване на връзка с родителя/настойника, курсистът може да бъде предаден на съответните органи, отговарящи за сигурността на лицата под 18 години;
 1. При установяване на нарушения и/или демонстративно и обидно поведение преди или по време на занятията от страна на курсист и/или негов родител/настойник, екипът на СПАРКЛАБ ООД има право едностранно и незабавно да отстрани курсиста от всички обучения и да прекрати сключения договор без право на компенсации за курсиста или родителя/настойника.

 2. В случай че СПАРКЛАБ ООД претърпи каквито и да било вреди вследствие на умишлени действия или бездействия на курсисти, сключили договор за обучение, или вследствие на действия и/или бездействия на курсисти по време на безплатните демонстрационни уроци, курсистите са длъжни да обезщетят изцяло СПАРКЛАБ ООД.

Права и задължения на СПАРКЛАБ ООД

  1. Да предоставя оборудване, нужно за осъществяване на обученията, и същото да бъде в добро състояние и вид.
  1. Да следи за развитието и поведението на курсистите и да предоставя своевременна обратна връзка на родителя/настойника.
  1. Да спазва обявените предварително графици, а при невъзможност – да компенсира курсистите до размера на заплатената от тях такса.
  1. Да следи и да осигурява хигиенична среда за провеждане на обученията.
  1. Да не допуска курсисти във видимо недобро здравословно състояние до залите и пространства, използвани за провеждане на обучения.
  1. Да осигурява поне веднъж месечно възможност за отработване на занятия на курсисти, които по уважителни причини не са могли да присъстват в регулярния график.

Ограничение на отговорността

 1. СПАРКЛАБ ООД не може да носи отговорност и изрично изключва деликтна отговорност за всяка загуба или вреда на Ваше имущество, настъпила, докато участвате присъствено или онлайн в обучения, провеждани от СПАРКЛАБ ООД.

 2. Отговорността на СПАРКЛАБ ООД за имуществени или неимуществени вреди (вкл. на физически лица), произтичаща по силата на или във връзка с договора, е ограничена до размер, равен на съответната такса, платена за конкретното обучение.

 3. В случай че вследствие на действия или бездействия на курсисти, трети лица предявят претенции към СПАРКЛАБ ООД, конкретният курсист или курсисти, поради чието действие или бездействие са предявени претенциите, са длъжни да обезщетят и отговарят в пълен размер пред третото лице. Когато курсистът няма 18 години, отговорност носи техният родител/настойник.

Заключителни разпоредби

 1. Недействителността на отделни клаузи от договора за обучение не води до недействителност на целия договор.

 2. Всички спорове между СПАРКЛАБ ООД и курсистите (или техния родител/настойник) следва да се решават чрез преговори и по приятелски начин между страните. В случай че страните не постигнат взаимно приемливо споразумение, всички спорове, породени от настоящите Общи условия ще бъдат разрешавани от Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите.

 3. За изключване на всякакви спорове, страните се разбират, че разменената между тях кореспонденция в електронен формат ще бъде призната за официални писмени доказателства.

Записване за безплатен урок

По време на безплатните демонстративни уроци, децата се запознават с LEGO® Education и Minecraft Education

Демо заниманието с децата се провежда в рамките на 60 минути, а родителите участват в кратка дискусия с нас в последните 15 минути.

Пощенският списък се съхранява от Brevo.com

Програмиране с Minecraft Education:
Начално Ниво за ученици 3-4 клас

Записване за курс:
Роботика и програмиране с LEGO SPIKE Prime за деца в 3 - 5 клас.

Курсовете са от 16 занятия, всяко по 1:30ч.

Записване за курс:
Роботика и програмиране с LEGO WeDo 2.0 за деца 7-8г.

Курсовете са от 16 занятия, всяко по 1:30ч.

Политика за бисквитките

SparkLab.bg използва бисквитки (cookies), вкл. и на трети страни. Използвайки този сайт, Вие приемате нашaтa Декларация за поверителност.

Научавайте първи за събитията организирани в SparkLab

През месец август SparkLab ще организира безплатни пробни уроци.  Научете първи, за събитията организирани от SparkLab като се запишете за нашия пощенски бюлетин.

Пощенският списък се съхранява от Mailchimp.com